NOWA UKRAINA  -  НОВА УКРАЇНА


 

 

Strona główna
Zeszyt bieżący
Archiwum
Wydarzenia
Zamów zeszyt
Kontakt

 

 

 

 

 

 

horizontal ruleZeszyty Historyczno-Politologiczne

„Nową Ukrainę” adresujemy do polityków, samorządowców, pracowników naukowych, studentów, ale przede wszystkim poszerza ona ofertę krakowsko-przemyskiej szkoły ukrainoznawczej (we współpracy z kolegami z ośrodków zagranicznych). Pismo tworzymy w sposób dynamiczny, dlatego możliwe są zmiany w układzie wewnętrznym w trakcie jego powstawania. Nie stronimy od artykułów polemicznych, o ile zachowują normy sporu intelektualnego i rzeczowo opisują drogi/bezdroża dyskursu ukraińskiego. Od naszych czytelników oczekujemy uwag krytycznych o „Nowej Ukrainie”, oceny formy i wartości merytorycznej publikowanych materiałów. Dążąc do poprawy jakości pisma, uwagi te będziemy wnikliwie analizować i w miarę uznania uwzględniać w kolejnych zeszytach. Zapraszamy Państwa do lektury i współpracy.

Jarosław Moklak

horizontal rule

Rada Naukowa

Andrzej Banach (Kraków), Paul Best (New Haven, CT), Aleksander Bobko (Rzeszów–Kraków), Zdzisław Budzyński (Rzeszów–Przemyśl), Andrzej Chojnowski (Warszawa), Andrzej Chwalba (Kraków–Przemyśl), Jan Draus (Rzeszów–Przemyśl), Roman Drozd (Słupsk), Piotr Franaszek (Kraków–Przemyśl), Mark von Hagen (Tempe, AZ), John-Paul Himka (Edmonton, AB), Aleksandra Hnatiuk (Warszawa–Kijów), Illia Kononov (Luhansk), Anatolii Kruglashov (Chernivtsi–Vilnius), Hiroaki Kuromiya (Bloomington, IN), Jacek Lubecki (Little Rock, AR), Andrzej Nowak (Kraków–Warszawa), Vasilij Orłyk (Kirowohrad – Perejasław Chmielnicki), Roman Solchanyk (Los Angeles, CA), Andrzej Leon Sowa (Kraków), Stanisław Sroka (Kraków), Stanisław Stępień (Przemyśl), Frank Sysyn (Toronto, ON), Jerzy Tomaszewski (Warszawa), Vadym Vasiutynsky (Kyiv), Leonid Zashkilniak (Lviv).

horizontal rule

Redaguje zespół

Tarik Cyril Amar (New York, NY), Piotr Andrusieczko (Poznań), Anna Babiak (Kraków), Piotr Bajor (Kraków), Jan Jacek Bruski (Kraków), Grzegorz Demel (Kraków), Marta Dyczok (London, ON), Dawid Gacek (Kraków), Ola Kich-Masłej (Kraków), Dmytro Kobrynsky (Kyiv), Agnieszka Korniejenko (Kraków–Przemyśl), Paweł Krupa (Kraków–Przemyśl), Evhen Ladna (Toronto, ON), Torsten Lorenz (Berlin–Praha), Marian Mudry (Lviv), Jan Pisuliński (Rzeszów), Diana Reilly (New York, NY).

Redaktor naczelny: Jarosław Moklak
Sekretarz redakcji: Ola Kich-Masłej
Korekta: Mateusz Czarnecki, Agnieszka
Korniejenko, Irena Spolska-Oniszko

horizontal rule

W
ykaz recenzentów

Recenzenci, nr 13/2013
1. Dr hab. Jarosław Moklak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
2. Dr Piotr Bajor, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
3. Dr Marek Delong, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
4. Dr Rafal Wordliczek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
5. Prof. Wasylij Orłyk, Narodowy Uniwersytet Techniczny, Kirowograd (Ukraina)
6. Prof. Andrij Pantelejmonenko, Uniwersytet Ekonomii i Handlu, Połtawa (Ukraina)
7. Prof. Mykoła Moskaluk, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny, Tarnopol (Ukraina)
8. Prof. Lilija Cyhanenko, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Izmaił (Ukraina)

 Recenzenci, nr 14/2014
1.
Dr hab. Jarosław Moklak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
2. Dr Piotr Bajor, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
3.
Dr Marek Delong, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
4.
 Dr Rafał Wordliczek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
5.
 Prof. Ołeksij Suchyj, Uniwersytet Lwowski, Lwów (Ukraina)
6.
 Prof. Ołeksij Łysenko, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów (Ukraina)
7.
 Prof. Ihor Farenij, Czerkaski Narodowy Uniwersytet, Czerkasy (Ukraina)
8.
 Prof. Mykoła Moskaluk, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny, Tarnopol (Ukraina)
9.
 Prof. Ołeksandr Jarmusz, Akademia Nauk Prawniczych Ukrainy, Kijów (Ukraina)
1
0. Dr Ludmiła Dymitrowa, Kijowski Instytut Politechniczny, Kijów (Ukraina)
11. Dr Tetiana Semugina, Akademia Pracy, Stosunków Społecznych i Turystyki, Kijów (Ukraina)
12. Dr Iryna Kost, KIMO, Kijów (Ukraina)

Wydawca

Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, Kraków, ul Gołębia 13
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Ukrainistyki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

horizontal rule

Wdrażane zasady recenzowania publikacji

w czasopiśmie „Nowa Ukraina”

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki,

W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces").

W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Zapora ghostwriting

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, redakcja „Nowej Ukrainy” przyjęła poniższe zasady dotyczące zapory ghostwriting.

Co to jest zapora ghostwriting?

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja „Nowej Ukrainy” wprowadziła odpowiednie procedury i wdraża poniższe rozwiązania:

1. Redakcja wymagać będzie od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2. Redakcja zgodnie z wytycznymi podkreśla, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. W razie konieczności redakcja  podejmie działania w kierunku uzyskania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Opracowano na podstawie: Informacja nt. nowego systemu oceny czasopism, http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-jednostek-naukowych/lista-czasopism-punktowanych/komunikaty/komunikaty/artykul/informacja-nt-nowego-systemu-oceny-czasopism-naukowych/

horizontal rule

Copyright © by Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica 2006
       
Copyright © by Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSW w Przemyślu, 20072015
     Copyright © by  Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne,  Kraków
–Przemyśl,   20072015
ISSN 1895-7897
Ostatnie uaktualnienie: 06/28/15 12:09:29 PM